گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
تغییر نام خانوادگی

 تغییر نام خانوادگی

 

 متقاضیان تغییر نام خانوادگی به استناد مواد 40 تا 42 قانون ثبت احوال و در صورت احراز شرایط مندرج در دستورالعمل تغییر نام خانوادگی و پس از موافقت مراجع ذیصلاح در ثبت احوال، می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند. 

1- دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاص به نام او ثبت شده باشد (ملاک تشخیص، تاریخ صدور سند سجلی خواهد بود).

2- حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان ان به وارث قانونی آنها که دارای همان نام خانوادگی هستند، منتقل می شود. 

3- هرکس می تواند پس از رسیدن به سند 18 سال نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یکبار تغییر دهد. 

توضیح 1: در موارد استثنائی و با ارائه دلایل موجه، رئیس سازمان ثبت احوال می تواند با رعایت مقررات با تقاضای تغیر نام خانوادگی برای بار دوم موافقت نماید. 

توضیح 2: تغییر نام خانوادگی و ایجاد حق نسبت به آن از تاریخ اجرای آن در سند سجلی محقق می شود. 

توضیح 3: چنانچه متقاضی یا وارث قانونی اوظرف مدت 6 ماه از تصویب نام خانوادگی پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسلیم ننماید واژه تصویب شده ملامعارض تلقی می گردد. 

توضیح 4: برگشت به نام خانوادگی قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد. 

توضیح5: افرادی که قبل از سن 18 سالگی نام خانوادگی آنان تغییر یافته است، می توانند پس از رسیدن به سن مزبور به نام خانوادگی قبلی خود برگردند. 

4- در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از 18 سال با درخواست کتبی پدر امکان پذیر خواهد بود. فرزندان کبیر می توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند. 

5- قیم یا وصی می تواند برای تغییر نام خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود تغییر نام خانوادگی آنها را درخواست نماید. 

6- استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه در زمان زوجیت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعایت حق تقدم بلامانع است. در صورت انصراف زوجه و درخواست وی، به نام خانوادگی قبلی برگشت داده می شود. 

توضیح1: پس از وقوع طلاق یا فسخ نکاح، در صورت درخواست یکی از زوجین، نام خانوداگی زوجه به نام خانوادگی قبلی برگشت داده می شود. 

توضیح2: انتخاب واژه هایی که در محل صدور سند متقاضی دارای معارض باشد، برای نام خانوادگی ممنوع است. 

توضیح3: مشمولین بنده های 4 الی 7 ماده 976 قانون مدنی می توانند نام خانوادگی قبلی خود را حفظ نمایند. 

 

هر کس می تواند پس از رسيدن به سن قانونی (18 سال) با رعايت مفاد اين دستورالعمل, نام خانوادگی خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با کسب اجازه از دارنده حق تقدم برای يکبار تغيير دهد.

 

اشخاص واجد شرايط می توانند در موارد زير درخواست تغيير نام خانوادگی نمايند:

1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد مانند: پالانی, بيچاره, گدا, آشوغ, درويزه وامثال آن.

2 - نام خانوادگی بيش از دو کلمه باشد, مانند: خنجری برار عزيزی, فلاح ناگزير لنگرودی, قره خانی علی آبادی, اميری پور مقدم و نظاير آن.

تبصره: کلماتی که به (ياء نسبت) به صورت مفرد يا جمع ختم شوند يک کلمه محسوب می شوند, مانند: حسينی, حسينيان و غيره.

3 - نام خانوادگی از واژه های خارجی يا با آن ترکيب شده باشد, مانند: علی اف, چارلتون, جانسون و غيره.

4 - نام خانوادگی از کلمات مذموم و يا مغاير با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد, مانند: بی دين, شيطان پرست, شاه پرست و نظاير آن.

5 - نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد, مانند: سرهنگ, خان, مهندس و ...

6 - نام خانوادگی از اسامی محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

7 - هرگاه محکوميت جزايی موثر برای يکی از افراد خانواده پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد. (ارايه رونوشت مصدق دادنامه قطعی, الزامی است)

1/7 - محکوميت موثر کيفری عبارت است از محکوميت به حد, محکوميت به قطع يا نقص عضو, محکوميت به مجازات حبس از يک سال به بالا در جرايم عمدی, محکوميت به جزای نقدی به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر, سابقه محکوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرمهای عمدی مشابه با هر ميزان مجازات (جرمهای عمدی مشابه نظير سرقت, کلاهبرداری, اختلاس, ارتشاء و خيانت در امانت)

8 - هرگاه تغيير نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر, جد پدری, فرزند, برادر, خواهر و عمو باشد.

1/8 - تغيير نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلااشکال است.

 

موارد حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگی

اشخاص واجد شرايط می توانند در موارد زير حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمايند:

1- نام خانوادگی, ترکيبی از يک واژه و نام محل يا منسوب به محل باشد, مانند: افتخاری تهرانی, تبريزی رادمنش و نظير آن.

2- نام خانوادگی, ترکيبی از يک واژه و نام ايل يا طايفه باشد, مانند: محسنی قشقائی, زرالوندی احمدی و ...

3- نام خانوادگی, ترکيبی از يک واژه و نام يکی از حرف يا مشاغل باشد, مانند: بنکدار قاسمی, مجيدی سقطچی و غيره.

4- هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگی, حرف, عدد يا کلمه زايد باشد, مانند: م قاسمی, شکوهی هفت, مرحومه حسنی و غيره.

تبصره 1 - هرگاه نام خانوادگی ترکيبی از دو نام محل يا منسوب به محل, دو شغل يا دو ايل و طايفه يا ترکيبی از آنها باشد, به انتخاب متقاضی يکی از دو جزء قابل حذف است, مانند: شيرازی مشهدی, قناد زرگر, موگوئی بختياری و نظاير آن.

تبصره 2 -  چنانچه نام خانوادگی ترکيبی از يک واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يک کلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل, کلمه مزبور نيز حذف می گردد, مانند: اميری دزفولی زاده

تبصره 3 - تغيير نام خانوادگی ازطريق وحدت (رديف 8) ازشمول موارد مندرج در این بند  مستثنی خواهد بود.

مدارك لازم:

1-  اصل شناسنامه متقاضي و کپي تمام صفحات آن

2-  سه قطعه عکس رنگی 3 در4 متقاضي یکسان، یکنواخت و پشت نویس شده

(آقایان بدون عینک، کلاه و کراوات و بانوان با حجاب کامل اسلامی و بدون عینک)

3-  تکميل و ارائه فرم درخواست تغییر نام خانوادگی

4- تکمیل فرم درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف

5- تکمیل و ارائه فرم درخواست تعویض شناسنامه

6- اصل و 1 نسخه تصویر از مدارک عکسدار معتبر ایرانی ( گذرنامه، کارت مدرسه، و یا گواهینامه رانندگی . . .  اندازه (A4)  

7- اصل و 1 نسخه تصویر از مدارک عکسدار معتبر خارجی(گذرنامه، کارت اقامت، کارت مدرسه و یا گواهینامه رانندگی . . .  اندازه (A4)

8-  تصویر دو طرف کارت اقامت

9-   پرداخت هزینه خدمات کنسولی تعویض شناسنامه

       پرداخت هزینه خدمات کنسولی تغییر نام خانوادگی 

 

تهیه فیش پرداختی از خود پرداز موجود در نمایندگی و یا ارائه رسید بانکی 

(شماره حساب سفارت:  Tokyo Mitsubishi UFJ Bank Toranomon Branch Ordinery Accont  1647388)

 از فرستادن پول نقد، چک بانکی، پستی و یا پرداخت از طریق اینترنت خودداری فرمائید

تذکر

 رسیدگی به درخواست تغییر نام و نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال داخل كشور (حوزه محل صدور شناسنامه) انجام می گیرد و به طور متوسط 6 ماه بطول می انجامد.

با توجه به اينكه مراحل اداري و موافقت با درخواست متقاضي و يا رد آن، در ايران و در سازمان ثبت احوال (حوزه محل صدور شناسنامه) صورت ميگيرد و به طور معمول چندين ماه به طول ميانجامد و از سويي معلوم نيست که اداره ثبت احوال نسبت به درخواست متقاضي نظر موافق داشته باشد، لذا در مرحله اول کپي شناسنامه متقاضي به همراه فرمهاي مربوطه به مرکز ارسال و پس از موافقت ثبت احوال، اصل شناسنامه و عكس و هزينه مربوطه ارسال خواهد شد. ضمناً مراحل فوق را ميتوان پس از تكميل فرمهاي مربوطه و عكس که به تأييد نمايندگي نيز رسيده باشد، از طريق وکالتنامه رسمي هم انجام داد. 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران