گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
هزینه های کنسولی

بسمه تعالي

فهرست تعرفه

نرخ تعرفه 133 ين ژاپن*                                                                                    1398/01/01*

رديف

شرح

نرخ تعرفه

يورو

يـــن

احوال شخصيه

1

 صدور شناسنامه

20

2.600

2

 تعويض شناسنامه

20

2.600

3

 صدورنخستين شناسنامه المثني

35

4.600

4

 صدوردوميـن شناسنامه المثني

75

10.000

5

 تغيير نام و نام خانوادگي

41

5.400

6

 حل اختلاف سند سجلي

25

3.300

7

 تائيد عکس اتباع ايرانی ( هر قطعه )

2

200

8

 الصاق عكس به شناسنامه

10

1.300

9

 صدور گواهي تجرد

12

1.600

10

 اولين كارت شناسائی ملي

20

2.600

11

 المثنی کارت شناسائی ملی

40

5.300

12

 صدور اجازه ازدواج اتباع ذكور ايراني در خارج از كشور

12

1.600

13

 صدور پروانه زناشوئي

24

3.200

14

 ثبت ازدواج

18

2.400

15

 ثبت طلاق ( در شرايط حضور زوجين )

41

5.400

16

 ثبت طلاق ( يك طرفه بدون استعلام از مركز )

53

7.000

17

 ثبت طلاق ( يك طرفه با مجوزمركز )

96

12.700

18

 اخذ آثار انگشتان در نمايندگی

18

2.400

19

 درخواست صدورگواهي عدم سوء پيشينه

18

2.400

20

 ترجمه شناسنامه ( صفحه اول )

12

1.600

21

 صدور گواهی تاهل  ( و يا ترجمه کامل شناسنامه )

22

2.900

22

 ثبت و تصديق وصيت نامه

24

3.200

23

 تحرير ، تنظيم و تصديق صورت مجلس ( بدون بار مالي )

24

3.200

24

 تحرير ، تنظيم و تصديق صورت مجلس ( با بار مالي)

144

19.100

25

 تائيد و ترجمه گواهی ولادت( درج مهر اصالت )درصورت عدم صدور شناسنامه در نمايندگی

18

2.400

26

 نصب قيم يا امين موقت

24

3.200

27

 صدور انواع گواهی (نسبت،تابعيت ،اقامت و غيره) برای افراد حقيقی و بدون بار مالی

13

1.700

28

 اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ايرانی مادر

6

800

گذرنامه

29

 صدور و تعويض گذرنامه

100

13.300

30

 صدور و تعويض گذرنامه افراد زير 18 سال تمام

50

6.600

31

 صدور گذرنامه عابرين غيرمجاز

200

26.600

32

 صدور گذرنامه مخدوش وآبديده

150

19.900

33

 صدور گذرنامه مفقوده (المثنی )

150

19.900

34

 تغيير محل اقامت

18

2.400

35

 صدور خروجي مشمولين و غير تسهيلاتی

18

2.400

36

 استعلام تاريخ آخرين خروج از کشور

18

2.400

37

 صدور يادداشت براي نمايندگيهاي خارجي (تقاضاي رواديد ، تائيدگذرنامه و ... ) برای هر نفر

18

2.400

تابعيت

38

 اظهارنامه بقاء به تابعيت پدر

18

2.400

39

 سند بقاء بر تابعيت پدر

35

4.600

40

 اظهاريه تحصيل تابعيت

25

3.300

41

 سند تابعيت ( به ازای هر همراه 100 يورو(

48

6.400

42

 اظهاريه قبول تابعيت سابق زوج يا پدر

19

2.500

43

 موافقت نامه قبول تابعيت سابق زوج يا پدر

35

4.600

44

 درخوست بازگشت به تابعيت اصلی ( بانوان )

19

2.500

45

 موافقت نامه رجوع به تابعيت اصلي (بانوان)

25

3.300

46

 درخواست بازگشت به تابعيت اصلي ايرانی (بانوان)

14

1.800

47

 موافقت نامه بازگشت به تابعيت اصلي ايراني (بانوان)

19

2.500

48

 درخواست اختيار تابعيت زوج

25

3.300

49

 موافقت نامه اختيار تابعيت زوج

41

5.400

50

 تقاضانامه خروج از تابعيت

47

6.200

51

 سند خروج از تابعيت ( به ازای هر همراه 100 يورو )

241

32.000

52

 درخواست بازگشت به تابعيت جمهوري اسلامي ايران

14

1.800

53

 سند بازگشت به تابعيت جمهوري اسلامي ايران

36

4.800

54

 سند شناسائي تابعيت خارجي

241

32.000

تائيد اسناد و مدارك تجاري

55

 تصديق اعتبار و سرمايه شركتها

(ترازنامه ، اساسنامه ، روزنامه رسمي و آگهي هاي سرمايه شركت ، صورت مطالبات مجمع عمومي ، گواهي سهام و سهم الشركه ، شركت نامه و . . . )

54

7.200

56

 تصديق اعتبار و سرمايه بازرگانان ( در صورت ارائه مدارك كافي مانند كارت بازرگاني ،گواهي هاي سرمايه گذاری ، گواهي مربوط به مالكيت بازرگاني و غيره )

54

7.200

57

 تصديق معرفي نامه نمايندگان شركتها

54

7.200

تصديق صورت حساب فروش كالا ( فاکتور )

58

 از 1  تا 5.000.000 ريال ( معادل 1 تا 152 يورو )

18

2.400

 از 5.000.001 تا50.000.000 ريال ( معادل 153 تا 1516 يورو )

60

8.000

 از50.000.001 تا 250.000.000 ريال ( معادل 1517 تا 7576 يورو )

107

14.200

 از 250.000.001 تا 500.000.000 ريال ( معادل 7577 تا 15152 يورو )

216

28.700

 از 500.000.001 تا2.500.000.000 ريال ( معادل 15153 تا 75758 يورو )

420

55.800

 از 2.500.000.001 ريال به بالا  ( از 75758يورو )

840

111.700

تصديق گواهي مبدإ يا مقصد كالا در صورت ذكر بها و يا مبلغ مندرج در صورت  حساب ارائه شده

59

 از 1  تا 5.000.000 ريال ( معادل 1 تا 152 يورو )

18

2.400

 از 5.000.001 ريال تا50.000.000 ريال ( معادل 153 تا 1516 يورو )

60

8.000

 از50.000.001 ريال تا250.000.000 ريال ( معادل 1517 تا 7576 يورو )

107

14.200

 از 250.000.001 ريال تا500.000.000 ريال ( معادل 7577 تا 15152 يورو )

216

28.700

 از 500.000.001 ريال تا2.500.000.000 ريال(معادل 15153 تا 75758 يورو )

420

55.800

 از 2.500.000.001 ريال به بالا ( از 75758 يورو )

840

111.700

تصديق سالم يا معيوب بودن كالا ، گواهی استاندارد كالا،گواهي بازرسي كالا ، گواهي بهداشتي کالا و  . . . در صورت ذكر بها و يا مبلغ مندرج در صورت حساب ارائه شده

60

 از 1 تا 50.000.000 ريال ( معادل 1 تا 1516 يورو )

36

4.800

 از50.000.001 ريال تا5.000.000.000 ريال ( معادل 1517 تا 151516 يورو )

96

12.700

 از5.000.000.001 ريال تا50.000.000.000 ريال  ( معادل 151517 تا 1515152 يورو )

180

23.900

 بيش از 50.000.000.001 ريال ( از 1515152 يورو )

336

44.700

61

 براي هرگونه تصديق در بندهاي 58 لغايت 60   در صورت عدم ذكر بهاو عدم ارائه صورت حسابحداكثر تعرفه هاي مندرج  در بندهاي مذكور اخذ خواهد شد .

حداكثر تعرفه

تصديق اسناد تملك ، مطالبات ، دارائي يا اموال در صورت تعيين بها

62

  از 1 تا 5.000.000 ريال ( معادل 1 تا 152 يورو )

12

1.600

 از 5.000.001 تا 50.000.000 ريال  ( معادل 153 تا 1516 يورو )

54

7.200

 بيش از 50.000.001  ريال ( از 1516 يورو )

84

11.100

تصديق اسناد تملك ، مطالبات ، دارائي يا اموال بدون ذكر بها

63

 املاك و اموال غيرمقبول

96

12.700

 اموال منقول با تشخيص نمايندگي از ارزش بهاي كالا به ازاي هر پانصد هزار ريال

2

200

64

 وصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع يا دولتهاي خارجي از طريق نمايندگي يا به وسيله اقدامات ديپلماتيک يا قراردادهای بين المللي

معادل 5% كل مبلغ وصول شده

65

 بابت جمع آوري و وصول ماترك منقول به ازاي هر 500.000 ريال

2

200

66

 بابت جمع آوري و وصول اموال غير منقول

7% از ارزش خالص مالي

67

 بابت تحرير ترکه و مهر و موم آن

5% از ارزش خالص ماترک

68

 براي حفاظت اموال منقول از قبيل اثاثيه منزل ، ماشين آلات و غيره

7% از ارزش خالص مالي

69

 حق الزحمه اخذ ديه ، بيمه و خسارات افرادي كه به هر علتي در خارج از كشور فوت مي كنند

معادل 5% دريافتی نمايندگی

70

 فروش اموال اتباع ايرانی توسط نمايندگي

7% از درآمد خالص

71

 تصديق قراردادکار بين اشخاص حقيقی و حقوقی

12

1.600

72

 تصديق قرارداد بين اشخاص حقيقي ( بدون بار مالي )

12

1.600

تصديق قرارداد بين اشخاص حقيقی ( با بار مالی )

73

 از 1 تا 5.000.000 ريال ( معادل 1 تا 152 يورو )

12

1.600

 از 5.000.001 تا 50.000.000 ريال ( معادل 153 تا 1516 يورو )

36

4.800

 از 50.000.001 ريال به بالا ( از 1516 يورو به بالا )

60

8.000

امور كلي و متفرقه

74

 تصديق انواع اقرارنامه

18

2.400

75

 تصديق امضاء و مهر دوائر دولتي و نمايندگيهاي ج . ا . ا . در خارج از كشور

18

2.400

76

 تصديق امضاء و مهر مقامات رسمي و دوائر دولتي خارجي

24

3.200

77

 تصديق امضاي اشخاص متفرقه ( اتباع جمهوری اسلامي ايران )

12

1.600

78

 تصديق امضاء ذيل وكالتنامه براي نقل و انتقال (فروش ) اموالغير منقول

132

17.500

79

 تصديق امضاء ذيل وكالتنامه براي نقل و انتقال (فروش ) اموالمنقول

26

3.400

80

 تصديق امضاء ذيل وكالتنامه براي ساير موارد مانند خريد اموال ،دريافت مستمري يا حقوق بازنشستگي ، امور اداری ، بانكي ، قضائي و غيره

13

1.700

81

 صدور گواهی فوت ( درصورت ثبت فوت ) هر برگ

7

900

82

 بابت تائيد صفحه هاي بعدي  و رونوشت اسناد و مدارك مندرج در بندهاي 57تا 70 ( هر صفحه )

10% تعرفه تعيين شده برای هر بند

83

حق الزحمه ترجمه  اوراق توسط نمايندگيها هر صفحه ، ( هرصفحه 25سطر و هرسطر15كلمه ،كمتراز15سطر50% يک صفحه کامل محاسبه مي گردد . )

30

4.000

84

 انجام مكاتبات جهت اخذ مجوز براي صدورخروجي مشمولين

30

4.000

85

 انجام مكاتبات جهت اخذ مجوزبراي صدورخروجي عابرين غيرمجاز

35

4.600

86

 كپي برابر اصل كردن هر برگ ( هر مهر و امضاء )  درصورت درخواست شخصي

12

1.600

ساير موارد

87

 رضايت خروج همسر و فرزند

6/6

900

88

 ترجمه گواهينامه رانندگي

10

1.300

89

 ترجمه سند خروج از تابعيت

15

2.000

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران