معرفی سفیر یا نمایندگی
اخبار > نمایشگاه بین المللی ایروپرشیا


  چاپ        ارسال به دوست

نمایشگاه بین المللی ایروپرشیا

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردي و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﯾﺮوﭘﺮﺷﯿﺎ از 24 تا 26 شهریور 1396، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ی ﮐﺎري ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮوﭘﺮﺷﯿﺎ در ﺻﺪد ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﺮ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻻن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﻣﺮ را در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺠﺎري ﮔﺮد ﻫﻢ آورد. اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ی ﻓﻌﺎﻻن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ هایی از 14 ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ، در سالن های 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻧﻮآوريﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮهﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید:

https://aeropersia.com/fa/


٠٨:١١ - 1396/05/04    /    شماره : ٤٦٧٥٧٣    /    تعداد نمایش : ٥٢خروج
نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | جستجو | گالری تصاویر