گالری تصاویر
اطلاعیه ها
ملاقات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با دادستان کل کشور ژاپن
قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با دادستان کل کشور ژاپن دیدار کرد و بر ضرورت همکاری دو کشور در عرصه های فنی و برگزاری دوره های مشترک آموزشی تاکید کرد
 ١١:٥٧ - 1396/12/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ملاقات قاضی سراج با وزیر دادگستری ژاپن
قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به دعوت همتای ژاپنی خود به توکیو سفر کرده است با خانم یوکو کامیکاوا وزیر دادگستری ژاپن ملاقات کرد
 ١١:٤٨ - 1396/12/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ديدار رئيس سازمان بازرسي كل كشور با وزير كشور و ارتباطات ژاپن
برگزاری دوازدهمین نشست مشورتی مدیران کل وزارتخارجه ایران و ژاپن
اجرای موسیقی سنتی ایران به مناسبت نوروز در توکیو
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اخبار > نمایشگاه بین المللی ایروپرشیا


  چاپ        ارسال به دوست

نمایشگاه بین المللی ایروپرشیا

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردي و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ اﯾﺮوﭘﺮﺷﯿﺎ از 24 تا 26 شهریور 1396، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ی ﮐﺎري ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮوﭘﺮﺷﯿﺎ در ﺻﺪد ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﺮ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻻن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﻣﺮ را در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺠﺎري ﮔﺮد ﻫﻢ آورد. اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ی ﻓﻌﺎﻻن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ هایی از 14 ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ، در سالن های 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻧﻮآوريﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮهﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید:

https://aeropersia.com/fa/


٠٨:١١ - 1396/05/04    /    شماره : ٤٦٧٥٧٣    /    تعداد نمایش : ١٥٩خروج
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران